پنجشنبه 3 مهر 1399 21:32:41

ميز خدمت الكترونيكي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان

خدمات ارائه شده به شهروندان(G2C) و كسب كار(G2B)

1- تشخيص صلاحيت پيمانكاران و مشاوران

2- اعتبار سنجي موسسات خصوصي

 

خدمات ارائه شده به  دولت(G2G)

1- تهيه برنامه ها و اسناد توسعه

2- توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصيص اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي

3- توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و صدور تخصيص اعتبارات هزينه اي

4- پايش و ارزيابي يكپارچه پيشبرد برنامه اقتصاد مقاومتي

5- ارزيابي توسعه، و رصد برنامه آمايش سرزمين

6- تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري، آمارگيري هاي نمونه اي)

7- ارائه اطلاعات مكاني (ارائه نقشه و اطلاعات مكاني در مقياس‏ها و لايه هاي مختلف)

8- تهيه حساب هاي منطقه اي

9- تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي (سالنامه آماري)

10- ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان

11- نظارت بر فرايند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي استان

12- احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت

13- برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت

در صورت كامل بودن همه مدارك حداكثر ظرف مدت دو هفته گواهينامه صادر مي گردد

تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل فني و اجرايي اعم از مشاوران، پيمانكاران مشمول نظام فني و اجرايي و شركت هاي انفورماتيك و شركت هاي طرح و ساخت (صنعتي و غير صنعتي)، صدور گواهينامه هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني اجرايي رتبه بندي، استعلام، كنترل ظرفيت.

نيم طبقه اول سمت چپ - مديريت نظام فني و اجرايي

كليه كارشناسان نظام فني و اجرايي
شماره تماس كارشناسان

1-در خواست بررسي تشخيص صلاحيت از طريق (sajat) سامانه ساجات
2-بررسي و پايش توسط انجمن صنفي پيمانكاران
3-بررسي، كارشناسي و تائيد توسط كارشناس امور پيمانكاران
4-بررسي و تائيد توسط رئيس گروه پيمانكاران
5-بررسي و تائيد توسط مدير نظام فني و اجرايي سازمان
6-تائيد توسط رئيس محترم سازمان
7-بررسي و تائيد نظام فني و اجرايي كشور
8-چاپ گواهينامه صلاحيت پيمانكاران توسط انجمن صنفي پيمانكاران
9-امضاي گواهينامه و تحويل به متقاضي

1-آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران
2-دستورالعمل تشخيص صلاحيت پيمانكاران حقيقي

آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران
دستورالعمل تشخيص صلاحيت پيمانكاران حقيقي

تخصص پايه ۱ مشاوران ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال
تخصص پايه ۲ مشاوران ۳/۷۵۰/۰۰۰ ريال
تخصص پايه ۳ مشاوران ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال
رشته پايه ۱ پيمانكاران ۸/۷۵۰/۰۰۰ ريال
رشته پايه ۲ پيمانكاران ۷/۵۰۰/۰۰۰ ريال
رشته پايه ۳ پيمانكاران ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال
رشته پايه ۴ پيمانكاران ۳/۷۵۰/۰۰۰ ريال
رشته پايه ۵ پيمانكاران ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال
انفورماتيك رايگان
قابليت پرداخت الكترونيك در داخل سامانه ارائه خدمت وجود دارد.

اساسنامه شركت ثبت شده – آگهي روزنامه – مدرك تحصيلي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره – قراردادهاي منعقده با دستگاه ها – ليست مدرسين تاييد صلاحيت شده – ساختار و تشكيلات موسسه – فضاي مناسب
دريافت فرم ها

در صورت كامل بودن همه مدارك حداكثر ظرف مدت دو هفته گواهينامه صادر مي گردد

تاييد صلاحيت موسسات خصوصي و اخذ مجوز لازم در اين زمينه و نظارت بر كليه فعاليتهايشان

ساختمان شماره 2 مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

كليه كارشناسان مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
شماره تماس كارشناسان

1-درخواست موسسه
2-بررسي مدارك و مستندات
3-بازديد از موسسه
4-استعلام از حراست
5-ارسال مدارك به برنامه و بودجه
6-صدور مجوز

1- بند (4) بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/01/1390 (موضوع نظام آموزش كاركنان)
2- ماده 5 اصلاحيه نظام آموزش كاركنان به شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392

تاييد صلاحيت مدرسان آموزش كاركنان دستگاه هاي اجرايي به چه صورت مي باشد؟ تقاضيان تدريس دوره هاي آموزشي مربوط به كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي توانند تقاضاي خود را به همراه سوابق آموزشي و مدارك و مستندات اعلام شده از طريق سامانه ارسال نمايند. تقاضاي مذكور پس از بررسي و امتياز دهي و طرح و تصويب در شوراي آموزشي و همچنين اخذ كد مدرسي از سامانه مركز آموزش مديريت دولتي قابل اجرا خواهد بود
كداميك از موسسات آموزشي مجاز به برگزاري دوره آموزشي براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي باشند؟ فهرست موسسات آموزشي مجاز در وب سايت سازمان در بخش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري قسمت اطلاعيه ها بارگزاري شده است

رايگان

سالنامه هاي آماري، گزارشات ماهانه و ساليانه دستگاه هاي اجرايي، برنامه هاي بالا دستي توسعه)برنامه هاي پنج ساله(، برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت توسعه منطقه اي و كشوري

شش ماه

تهيه برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت در جهت شناسايي پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود و نقاط قوت و ضعف و آينده نگري در مورد چگونگي انجام امور توسعه اي استان

نيم طبقه دوم سمت راست - معاونت هماهنگي برنامه و بودجه

كليه كارشناسان حوزه برنامه ريزي
كارشناسنان حوزه

1-تهيه سند توسعه استان
2-نظارت و تاييد
3-تصويب
4-اجرا
5-پايش و ارزيابي

قوانين برنامه هاي پنج ساله توسعه، قوانين برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت توسعه منطقه اي و قوانين برنامه آمايش

دستگاه هاي اجرايي در اين سامانه چه وظايفي دارند؟ ورود اطلاعات محتوايي، توصيفي، چند رسانه اي، جغرافيايي و تصاوير ماهواره اي به سامانه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي از وظايف دستگاه هاي اجرايي مي باشد

رايگان

1-ابلاغ بودجه تملك داراييها
2-دستورالعمل هاي توزيع ومبادله موافقتنامه
3-فهرست پروژههاي مصوب
4-پيش نويس موافقتنامه هاي عمراني
5-دريافت گزارش درآمدهاي وصولي سه مامه استان

سه ماه يكبار

جهت نظارت برنحوه توزيع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي وهمچنين مبادله موافقتنامه ها و وتخصيص اعتبارات دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني كه از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي استان استفاده مي نمايند

نيم طبقه دوم سمت راست - معاونت هماهنگي برنامه و بودجه

كليه كارشناسان حوزه بودجه
كارشناسان حوزه بودجه

پس از دريافت گزارش عملكرد در آمدهاي وصولي سه ماهه سهم استان ازخزانه وهمچنين ابلاغ سهم تخصيص استان از منابع ملي در مقاطع سه ماهه از سازمان برنامه و بودجه كشور تخصيص اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي به دستگاهها ابلاغ مي شود

قانون محاسبات عمومي ،قانون برنامه وبودجه ،قانون برنامه 5ساله ،قانون بودجه سالانه وساير قوانين ومقررات
دستور العملهاي توزيع ومبادله موافقتامه ها

در سامانه نظارت بر چه مواردي نظارت مي شود؟ فرآيندهاي توزيع بودجه، مبادله موافقتنامه، تخصيص بودجه، كنترل و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي استاني و ملي

رايگان

1-ابلاغ اعتبارات و تخصيص اعتبارات هزينه اي
2-دستورالعمل هاي توزيع ومبادله موافقتنامه
3-پيش نويس موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي
4-دريافت گزارش درآمدهاي وصولي سه مامه استان

سه ماه يكبار

توزيع اعتبارات هزينه اي وهمچنين مبادله موافقتنامه ها و وتخصيص اعتبارات دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني كه از اعتبارات هزينه اي استان استفاده مي نمايند

نيم طبقه دوم سمت راست - معاونت هماهنگي برنامه و بودجه

كليه كارشناسان حوزه بودجه
كارشناسان حوزه بودجه

پس از دريافت گزارش عملكرد در آمدهاي وصولي سه ماهه سهم استان ازخزانه وهمچنين ابلاغ سهم تخصيص استان از منابع ملي در مقاطع سه ماهه از سازمان برنامه و بودجه كشور تخصيص اعتبارات هزينه اي به دستگاهها ابلاغ مي شود

قانون محاسبات عمومي ،قانون برنامه وبودجه ،قانون برنامه 5ساله ،قانون بودجه سالانه وساير قوانين ومقررات
دستور العملهاي توزيع ومبادله موافقتامه ها

نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه ايي دستگاههاي اجرايي به چه صورت است؟ اين سامانه اطلاعات نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه اي و منابع دستگاه هاي اجرايي را مديريت كرده و چگونگي اختصاص منابع مالي به آنها و نظارت بر عملكرد مالي آنها را از زوايا و ابعاد گوناگون تحت نظر قرارمي دهد

رايگان

چشم انداز جمهوري اسلامي ايران – سياست هاي كلي نظام – سياست هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه هاي ذيل آن – ضوابط ملي آمايش سرزمين – سند توسعه استان - نظريه پايه توسعه استان - چشم انداز استان – برنامه آمايش استان – برنامه پنج ساله پنجم و ششم – سند اقتصاد مقاومتي استان

فصلي(سه ماه يكبار)

تهيه و تدوين برنامه اقتصاد مقاومتي استان و پايش ارزيابي آن به صورت برخط

نيم طبقه دوم سمت راست ئ - معاونت هماهنگي برنامه و بودجه

كليه كارشناسان حوزه بودجه
كارشناسان حوزه بودجه

بررسي اسناد بالا دستي و تهيه چشم انداز-تهيه پيش نويس- تصويب-ارسال درخواست پروژه ها در سامانه ورود اطلاعات نيپاي-تدوين و ارسال نيپاي پروژه ها از طرف دستگاه هاي اجرايي و ...-ثبت نهايي پروژه ها-ورود عملكرد 3ماهه پروژه ها در سامانه-درج گزارش پروژه ها از طرف دستگاه هاي اجرايي و...- ثبت نهايي عملكرد پروژه ها- گزارش گيري-ارائه گزارش عملكردها و پايش برنامه –ابلاغ به دستگاه ها

سياست هاي 24 گانه اقتصاد مقاومتي – برنامه 12 گانه اقتصاد مقاومتي و طرح هاي 114 گانه آن
بسته هاي 5 گانه رونق توليد و اشتغال

مبناي انتخاب پروژه هاي اقتصاد مقاومتي بر چه اساسي است؟ براساس سياستهاي اقتصاد مقاومتي و برنامه هاي دوازده گانه اقتصاد مقاومتي

رايگان

مكاتبات صورت گرفته و ارسالي از سازمان برنامه و بودجه كشور، بانكي شيپ فايل هاي استان،

فصلي(سه ماه يكبار)

ارايه تمامي اسناد و فايل هاي توسعه استان) داده توصيفي و مكاني ( به صورت برخط و گزارش گيري از دستگاه هاي استاني و نظارت بر ميزان پيشرفت برنامه هاي عملياتي آنها

نيم طبقه دوم سمت راست - معاونت هماهنگي برنامه و بودجه

كليه كارشناسان حوزه برنامه ريزي
كارشناسان حوزه برنامه ريزي

1-تهيه چارچوب كار و راهبري سامانه ساترا
2-تعيين دستگاه ها ي مرتبط با سامانه
3-تعيين كاربران ، تدوين اطلاعات خواسته شده و لايه هاي مورد نظر
4-بارگذاري اسناد و لايه ها برروي سامانه ساترا
5-ارسال اطلاعات تجميع شده دستگاه ها به سازمان برنامه و بودجه كشور

تصويب نامه هيئت وزيران، اصل صدو سي و هشت قانون اساسي جمهوري اسلامي و كليه مكتابات ارسالي از سازمان برنامه و بودجه كشور

دستگاه هاي اجرايي در اين سامانه چه وظايفي دارند؟ ورود اطلاعات محتوايي، توصيفي، چند رسانه اي، جغرافيايي و تصاوير ماهواره اي به سامانه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي از وظايف دستگاه هاي اجرايي مي باشد

رايگان

ابلاغ اجراي طرح آماري يا سرشماري از طرف مركز آمار ايران

برحسب نوع سرشماري متغيير مي باشد

اجراي سرشماري و يا طرح هاي آمارگيري نمونه اي با رعايت استانداردهاي آماري مركز آمار پس از ابلاغ به استان

نيم طبقه دوم سمت چپ - معاونت آمار و اطلاعات

كليه كارشناسان آمار و اطلاعات
كارشناسان آمار و اطلاعات

1-ابلاغ طرح آماري
2-سازماندهي و اجرا
3-آموزش رده هاي اجرايي
4-عمليات ميداني
5-بازبيني و بررسي فرم ها
6-پردازش و استخراج داده ها
7-اديت موضوعي
8-ارسال فايل به مركز آمار ايران

قانون مركز آمار ايران، قانون برنامه ششم توسعه، برنامه ملي آمار، مصوبات شوراي عالي آمار

چكونه مي توان به نتايج سرشماري ها دسترسي پيدا كرد؟ با مراجعه به وب سايت سازمان به نشاني lorestan.mporg.ir قسمت نشريات

رايگان

درخواست رسمي مركز آمار ايران

ساليانه

بر اساس استانداردهاي اعلام شده از مركز آمار ايران سالانه بخشي از نقشه هاي آماري شهري و روستايي استان به صورت ميداني بررسي و بهنگام مي گردد و اصلاحات لازم برروي نقشه ها اعمال مي گردد

نيم طبقه دوم سمت چپ - معاونت آمار و اطلاعات

كليه كارشناسان آمار و اطلاعات
كارشناسان آمار و اطلاعات

1-ابلاغ استانداردهاي بهنگام سازي نقشه هاي آماري شهري و روستايي
2-بررسي ميداني نقشه هاي آماري شهري و روستايي
3-اعمال تغييرات و اصلاحات نقشه از طريق نرم افزارهاي مرتبط
4-ارسال فايل به مركز آمار ايران

الگوي استاندارد نقشه هاي آماري مركز آمار ايران
روش ها ودستور العمل هاي تهيه و بهنگام سازي نقشه و اطلاعات مكاني

نقشه بلوكه شهري و آباديهاي داراي نقشه بلوكه را چگونه مي توان تهيه نمود؟ آخرين نقشه بلوكه شهري و آباديهاي داراي نقشه بلوكه براساس نتايج تفضيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۱۳۹۵ در اختيار معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار دارد كه براي نياز كاربران و با ارائه درخواست مكتوب پس از تاييد سازمان در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت

رايگان

درخواست رسمي مركز آمار ايران

ساليانه

پس از تعيين نيازهاي آماري حساب هاي اقتصادي استان ، اقلام آماري مورد نياز شناسايي و دستگاه اجرايي متولي توليد آن تعيين ميگردد. و با انجام هماهنگي و مكاتبات با دستگاه مربوطه اطلاعات مورد نياز به صورت الكترونيكي اخذ مي گردد

نيم طبقه دوم سمت چپ - معاونت آمار و اطلاعات

كليه كارشناسان آمار و اطلاعات
كارشناسان آمار و اطلاعات

1-ابلاغ الگوي جداول حساب هاي منطقه اي از مركز آمار ايران
2-تعيين دستگاه هاي متولي توليد اقلام مورد نياز حساب هاي منطقه اي و مكاتبه با آنها
3-برگزاري جلسات توجيهي آموزشي كارشناسان مرتبط دستگاه هاي اجرايي
4-ورود اطلاعات مورد نياز در سامانه
5-بررسي صحت اطلاعات در سامانه
6-تاييد اطلاعات و ارسال از طريق سامانه

الگوي جداول حساب هاي منطقه اي ارسالي مركز آمار ايران
روش ها و دستور العمل هاي تهيه حساب هاي منطقه اي

تهيه آمار حساب هاي منطقه اي چه اهميتي دارد؟ حساب هاي منطقه اي نقش شايان توجهي در برنامه ريزي دارد به طوري كه تحقق اهداف برنامه ريزي استاني بدون استفاده از يافته هاي حساب هاي منطقه اي امكان پذير نمي باشد
چگونه مي توان به نتايج حساب هاي منطقه اي دسترسي پيدا كرد؟ با مراجعه به درگاه ملي آمار به آدرس " www.amar.org.ir " از قسمت " داده ها و اطلاعات آماري / حساب هاي ملي / حساب هاي منطقه اي" امكان دسترسي به نتايج حساب هاي منطقه اي مهيا مي باشد

رايگان

درخواست رسمي مركز آمار ايران

ساليانه

پس از تعيين نيازهاي آماري مرتبط و مشخص نمودن اقلام آماري نشرياتي مانند سالنامه آماري و ساير نشريات آماري، اقلام آماري مورد نياز شناسايي و دستگاه اجرايي متولي توليد آن تعيين ميگردد. و با انجام هماهنگي و مكاتبات با دستگاه مربوطه اطلاعات مورد نياز به صورت الكترونيكي و يا غيرالكترونيكي اخذ مي گردد

نيم طبقه دوم سمت چپ - معاونت آمار و اطلاعات

كليه كارشناسان آمار و اطلاعات
كارشناسان آمار و اطلاعات

1-ابلاغ الگوي نشريات آماري
2-تعيين دستگاه هاي متولي توليد اقلام آماري و مكاتبه با آنها
3-برگزاري جلسات توجيهي آموزشي كارشناسان آمار دستگاه هاي اجرايي
4-ورود اطلاعات مورد نياز سامانه
5-بررسي صحت اطلاعات در سامانه
6-تاييد اطلاعات در سامانه
7-انتشار نشريه

الگوي استاندارد مركز آمار ايران
روش ها ودستور العمل هاي تهيه شده براي جمع آوري آمارهاي عمومي و ثبتي

چگونه ميتوان به اطلاعات سالنامه آماري دسترسي پيدا كرد؟ با مراجعه به وب سايت اطلاع رساني استان به نشاني lorestan.mporg.ir قسمت نشريات مي توان نسخه الكترونيكي سالنامه اماري استان را دريافت نمود

رايگان

اقدامات انجام شده دستگاههاي اجرايي استان بر اساس عملكرد دستگاه هاي اجرايي در شاخصهاي عمومي و اختصاصي

ساليانه

ارزيابي عملكرد ساليانه دستگاههاي اجرايي استان بر اساس شاخصهاي عمومي و اختصاصي

نيم طيقه زير زمين سمت راست - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني

كليه كارشناسان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
شماره تماس كارشناسان

1-دريافت دستورالعمل ارزيابي عملكرد
2-مكاتبه با دستگاه ها بمنظور ارسال دستورالعمل و تكميل اطلاعات مندرج در آن به همراه مدارك و مستندات
3-دريافت اطلاعات تكميل شده دستگاه هاي اجرايي
4-بررسي مدارك و مستندات
5-اعلام نتايج دستگاه هاي برتر
6-ارسال گزارشات به مركز

قانون مديريت خدمات كشوري –قوانين برنامه پنجساله توسعه –مصوبات هيت وزيران در خصوص برنامه جامع اصلاحات نظام اداري –مصوبات شوراي عالي اداري در خصوص نقشه راه اصلاح نظام اداري و بخشنامه هاو آئين نامه هاي سازمان اداري و استخدامي كشور

رايگان

تمام مدارك موردنياز كه مي بايست در سامانه كارمند ايران گذاشته شود : تكميل فرم شغل وشاغل – تاييديه گزينش – تامين اعتبار – مدرك تحصيلي

ساليانه

نظارت بر فرايند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاههاي اجرايي استان لرستان

نيم طيقه زير زمين سمت راست - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني

كليه كارشناسان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
شماره تماس كارشناسان

1- بررسي درخواست دستگاه ها
2- بررسي تشكيلات و پست هاي بلاتصدي
3- صدور مجوز و سهميه استخدام
4- تهيه آگهي استخدام
5- درج آگهي استخدام در نشريات
6- جذب و بكارگيري نيروي انساني

قوانين امور اداري واستخدامي – مصوبات هيئت وزيران وبخشنامه ها

به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي چگونه امكان پذير است؟ به استناد ماده 11 قانون مديريت خدمات كشوري ، به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در آزمونهاي استخدامي امكانپذير است

رايگان

كپي شناسنامه تمام صفحات – كارت ملي و آخرين مدرك تحصيلي يا ارزشنامه مدرك تحصيلي اگر مدرك خارجي باشد-پايان خدمت ، سوابق تدريس- سوابق پژوهشي
دريافت فرم ها

در صورت كامل بودن همه مدارك حداكثر ظرف مدت دو هفته گواهينامه صادر مي گردد

شناسايي مدرسان احراز صلاحيت شده براي برگزاري دوره ها

ساختمان شماره 2 مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

كليه كارشناسان مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
شماره تماس كارشناسان

1-ثبت نام در بانك اطلاعات و دريافت كد رهگيري
2-بررسي مدارك و امتيازدهي
3-كسب حد نصاب
4-اعلام نتيجه به مدرس و صدور مجوز

1- بند (4) بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/01/1390 (موضوع نظام آموزش كاركنان)
2- ماده 5 اصلاحيه نظام آموزش كاركنان به شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392

تاييد صلاحيت مدرسان آموزش كاركنان دستگاه هاي اجرايي به چه صورت مي باشد؟
1-متقاضيان تدريس دوره هاي آموزشي عمومي مربوط به كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي توانند تقاضاي خود را به همراه سوابق آموزشي و مدارك و مستندات اعلام شده از طريق سامانه ارسال نمايند. تقاضاي مذكور پس از بررسي و امتياز دهي و طرح و تصويب در شوراي آموزشي و همچنين اخذ كد مدرسي از سامانه مركز آموزش مديريت دولتي قابل اجرا خواهد بود
2- تاييد شرايط و صلاحيت تخصصي مدرسان مشاغل اختصاصي بر عهده دستگاه اجرايي مي باشد

رايگان

معرفي نامه - فيش پرداختي - تكميل فرم ثبت نام- قرارداد آموزشي

متغير بر حسب دوره و روش برگزاري

طراحي و برنامه ريزي و اجراي آموزش در چهار سطح كاركنان-كارشناسان-مديران و مدرسان

ساختمان شماره 2 مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

كليه كارشناسان مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
شماره تماس كارشناسان

1-ابلاغ برنامه آموزشي به دستگاهها
2-دريافت و بررسي درخواست سازمانها
3-انجام مراحل هماهنگي جهت برگزاري دوره
4-برگزاري دوره هاي آموزشي طبق برنامه زمانبندي شده
5-برگزاري آزمونها
6-صدور گواهينامه

فصل نهم قانون خدمات كشور - مصوبات هيئت وزيران - اساسنامه مركز - مجوزهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي

كداميك از كاركنان دستگاههاي اجرايي مشمول آموزش مي باشند؟
شركت تمامي كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي (اعم از مديران و كاركنان) در دوره هاي آموزشي الزامي است

متغيير برحسب روش برگزاري دوره ها
پرداخت الكترونيكي شهريه


Powered by Tetis PORTAL