جمعه 3 خرداد 1398 03:31:18

دريافت ليست كليه فرآيندها سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان

 

رديف

واحد ارائه دهنده

عنوان فرآيند

شناسنامه

روش اجرايي

1

مديريت نظام فني و اجرايي

تشخيص صلاحيت پيمانكاران و مشاوران

دريافت

دريافت

2

معاونت توسعه مديريت و توسعه منابع انساني

ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان

دريافت

دريافت

3

نظارت بر فرايند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي استان

دريافت

دريافت

4

معاونت هماهنگي برنامه و بودجه

تهيه برنامه ها و اسناد توسعه

دريافت

دريافت

5

توزيع و تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه

دريافت

دريافت

6

نظارت عملياتي بودجه هاي تملك دارئي هاي سرمايه اي و هزينه اي

دريافت

دريافت

7

مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت

دريافت

دريافت

8

اعتبار سنجي موسسات خصوصي

دريافت

دريافت

9

برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت

دريافت

دريافت

10

پيگيري امورات كتابخانه

دريافت

دريافت

11

معاونت آمار و اطلاعات

اجراي طرح هاي آماري و سرشماري

دريافت

دريافت

12

تهيه و بهنگام سازي نقشه و اطلاعات مكاني

دريافت

دريافت

13

تهيه حساب هاي منطقه اي

دريافت

دريافت

14

جمع آوري آمارهاي عمومي و ثبتي-تهيه سالنامه و ساير نشريات آماري

دريافت

دريافت

15

اداري مالي و پشتيباني

پرداخت هاي مالي و رسيدگي به اسناد

دريافت

دريافت

16

دبيرخانه و بايگاني

دريافت

دريافت

17

رسيدگي به امور اداري و رفاهي كاركنان

دريافت

دريافت

18

خريد

دريافت

دريافت


Powered by Tetis PORTAL